Jak odzyskać pieniądze po odkryciu nieautoryzowanej transakcji lub zniknięciu pieniędzy z mojego konta bankowego? | Biuro Ochrony Finansów Konsumentów (2024)

Po powiadomieniu banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej zazwyczaj ma on dziesięć dni roboczych na zbadanie problemu (20 dni roboczych, jeśli konto było otwarte krócej niż 30 dni). Bank lub kasa oszczędnościowo-kredytowa ma obowiązek skorygować błąd w ciągu jednego dnia roboczego po stwierdzeniu, że błąd wystąpił. Następnie Twój bank lub kasa pożyczkowa ma trzy dni robocze na przedstawienie Ci swoich ustaleń. Następnie masz prawo zażądać informacji, na podstawie których podjął decyzję, a bank lub kasa oszczędnościowo-kredytowa musi Ci je niezwłocznie przesłać.

Jeżeli bank lub kasa oszczędnościowo-kredytowa nie może zakończyć dochodzenia w ciągu dziesięciu (lub 20) dni roboczych, stosownie do przypadku, musi ogólnie przyznać tymczasowy kredyt na Twoim koncie na kwotę kwestionowanej transakcji, pomniejszoną o maksymalnie 50 USD, na czas jej kontynuacji przeprowadzić śledztwo.

Jednak w niektórych sytuacjach Twój bank lub kasa oszczędnościowo-kredytowa nie musi udzielać kredytu tymczasowego. Może na przykład wymagać pisemnego potwierdzenia błędu, jeśli początkowo przekazałeś informację telefonicznie. Jeśli zostaniesz poproszony o dalsze działania na piśmie i nie zrobisz tego w ciągu dziesięciu dni roboczych, bank lub kasa kredytowa nie ma obowiązku tymczasowego uznania Twojego konta w trakcie dochodzenia.

Bank lub kasa oszczędnościowo-kredytowa musi następnie rozwiązać problem w ciągu 45 dni, chyba że kwestionowane transakcje zostały przeprowadzone w obcym kraju, zostały przeprowadzone w ciągu 30 dni od otwarcia rachunku lub nie dotyczyły zakupów w punkcie sprzedaży za pomocą karty debetowej. W takich przypadkach na całkowite rozwiązanie problemu może być konieczne odczekanie nawet 90 dni.

Jeżeli bank lub kasa kredytowa ustali, że transakcje zostały rzeczywiście autoryzowane, musi przekazać Państwu pisemne powiadomienie przed pobraniem z Państwa konta pieniędzy uznanych podczas dochodzenia.

Jak odzyskać pieniądze po odkryciu nieautoryzowanej transakcji lub zniknięciu pieniędzy z mojego konta bankowego? | Biuro Ochrony Finansów Konsumentów (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tuan Roob DDS

Last Updated:

Views: 6309

Rating: 4.1 / 5 (62 voted)

Reviews: 93% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tuan Roob DDS

Birthday: 1999-11-20

Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

Phone: +9617721773649

Job: Marketing Producer

Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.