Czy zatkana rynna może mieć wpływ na moją instalację wodno-kanalizacyjną? | Ogrzewanie Sky, klimatyzacja, hydraulika i elektryka (2024)

Czy zatkana rynna może mieć wpływ na moją instalację wodno-kanalizacyjną? | Ogrzewanie Sky, klimatyzacja, hydraulika i elektryka (1)

Jeśli czytasz ten tytuł po raz pierwszy, możesz być zakłopotany. W ścianach znajduje się instalacja wodno-kanalizacyjna, pod podłogami i rury nad sufitami. To jest w Twoim domu. Jednak odwadnianie dachu jest równie ważną częścią systemu wodno-kanalizacyjnego. Dlatego czyszczenie odpływów wykracza poza zlewy, toalety i wanny.

Hydraulika dachowa odgrywa kluczową rolę w ochronie domu przed ulewnymi deszczami i powodziami. Problemy mogą spowodować znaczne szkody wewnątrz i na zewnątrz domu. Dlatego też niezwykle ważna jest konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej na dachu i zwracanie szczególnej uwagi na rynny.

Wpływ zatkanych rynien

Rynny powinny odprowadzać wodę deszczową z dachu na ziemię i z dala od domu. Są podatne na zatykanie liśćmi, gałązkami i brudem. Jeśli tak, woda może tam pozostać, cofać się, a następnie uszkodzić dach i przedostać się do domu. Zła instalacja może spowodować zalanie zewnętrznej części domu, co może prowadzić do nieszczelności piwnicy lub uszkodzenia konstrukcji.

Zły drenaż może spowodować nasycenie gleby wokół domu. W ścianach mogą powstawać pęknięcia, a ciśnienie wywierane przez nasyconą glebę może zagrozić fundamentowi. Zwiększa to znacznie ryzyko zalania piwnicy. Możesz zmniejszyć ryzyko, zdmuchując zanieczyszczenia, zanim opadną głęboko, oraz naprawiając dziury i luźne połączenia, zanim pojawi się poważny problem.

Zatkane rynny to nie jedyny czynnik ryzyka. Problemy z rurami spustowymi również mogą być problematyczne. Każda rura spustowa powinna odprowadzać nie więcej niż 50 stóp rynny, w przeciwnym razie może gromadzić się woda. Rury spustowe podłączone do kanalizacji mogą powodować problemy. W przypadku ulewnych opadów może nastąpić przepełnienie kanalizacji, co prowadzi do niehigienicznych warunków lub zablokowania rury kanalizacyjnej. W najgorszym przypadku zwiększone ciśnienie może spowodować pęknięcie rury kanalizacyjnej.

Jak zapewnić prawidłowy drenaż rynien

Oprócz czyszczenia i konserwacji, rynny powinny być prawidłowo umieszczone. Pomiędzy każdą rynną powinno być co najmniej 40 stóp liniowych; pozwala to na wystarczający drenażw ulewnym deszczu. Rynny umieszczone zbyt blisko siebie mogą powodować osadzanie się wody i wsiąkanie w ziemię. Każdy wpust rynny powinien być zamontowany na skarpie. Pomocne może być również posiadanie zbiorników w pobliżu domu; mogą one magazynować nadmiar wody, aby odżywiać rośliny lub oczyszczać ją do wykorzystania w domu w przypadku jej niedoboru.

Dodatkowe skutki zatkanych rynien

Zatkana rynna może powodować przelewanie się wody, co może spowodować przeciążenie pompy ściekowej w piwnicy. Jeśli masz kanalizację deszczową, woda deszczowa może nie spływać prawidłowo do rur, które kierują ją z dala od domu do pobliskiej rzeki lub strumienia. Ponadto problemy z rynnami mogą obciążać obróbkę blacharską dachu. Chronią one przed wilgocią i wodą złącza pomiędzy panelami dachowymi i innymi elementami architektonicznymi; jeśli obróbki blacharskie zostaną uszkodzone, dach będzie podatny na wycieki.

Jak chronić instalację wodno-kanalizacyjną na dachu

Jeśli podejrzewasz jakiekolwiek chodaki, zaplanuj profesjonalne czyszczenie odpływu. Problemom z rynnami możesz także zapobiegać poprzez:

  • Zatrudnienie wykonawcy do montażu osłon rynienowych, szczególnie jeśli w pobliżu rosną duże drzewa.
  • Upewnij się, że teren jest nachylony od domu, aby rynny i rury spustowe mogły prawidłowo odprowadzać wodę.
  • Sadzenie wokół domu drzew i krzewów, które będą pochłaniać i spowalniać wodę.

Aby jeszcze bardziej chronić swój dom, uszczelnij każdypęknięcia fundamentów. Małe pęknięcia można uszczelnić w ramach projektu DIY. W przypadku większych należy zwrócić się do profesjonalnego wykonawcy.

Skontaktuj się z lokalnym hydraulikiem

Zatkane rynny mogą i będą miały wpływ na resztę systemu wodno-kanalizacyjnego, jeśli nie zostaną naprawione. Specjaliści od czyszczenia odpływów w firmie Sky Heating & Air Conditioning dysponują narzędziami i sprzętem niezbędnym do usunięcia każdego problemu u jego źródła. Jesteśmy również dostępni 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, aby zapewnić pomoc w sytuacjach awaryjnych. Aby umówić się na wizytę lub dowiedzieć się o naszych ofertach specjalnych i finansowaniu, zadzwoń503-673-9083Dzisiaj.

Czy zatkana rynna może mieć wpływ na moją instalację wodno-kanalizacyjną? | Ogrzewanie Sky, klimatyzacja, hydraulika i elektryka (2024)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Nathanial Hackett

Last Updated:

Views: 5329

Rating: 4.1 / 5 (52 voted)

Reviews: 83% of readers found this page helpful

Author information

Name: Nathanial Hackett

Birthday: 1997-10-09

Address: Apt. 935 264 Abshire Canyon, South Nerissachester, NM 01800

Phone: +9752624861224

Job: Forward Technology Assistant

Hobby: Listening to music, Shopping, Vacation, Baton twirling, Flower arranging, Blacksmithing, Do it yourself

Introduction: My name is Nathanial Hackett, I am a lovely, curious, smiling, lively, thoughtful, courageous, lively person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.